AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là: 

  • A. 44,6
  • B. 50,6
  • C. 33,5
  • D. 22,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hỗn hợp có x mol H2NCH2COOH và y mol CH3COOH
  ⇒ 75x + 60y = 21g
  Hỗn hợp muối gồm: x mol H2NCH2COOK và y mol CH3COOK
  ⇒ 113x + 98y = 32,4g
  ⇒ x = 0,2; y = 0,1 mol
  ⇒ Khi X + HCl chỉ tạo muối ClH3NCH2COOH
  ⇒ m = 22,3g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>