AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Valin và Gly – Ala.Cho a mol X vào 100 ml dung dịch HCl 1,0M, thu được dung dịch Y,Cho Y phản ứng vừa đủ với 275 ml dung dịch gồm NaOH 1,0M đun nóng, thu được dung dịch chứa 26,675 gam muối.Gía trị của a là:

  • A. 0,175 
  • B. 0,275  
  • C. 0,125 
  • D. 0,225

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hỗn hợp X gồm x (mol) Valin và y (mol) Gly-Ala

  Nhận thấy Valin và Gly-Ala chỉ chứa 1 nhóm –COOH nên :

  \(\begin{array}{l} {\rm{ }}{n_{NaOH}} = {n_{HCl}} + {n_{Val}} + 2{n_{Gly - Ala}}\\ \Leftrightarrow {n_{Val}} + 2{n_{Gly - Ala}} = {n_{NaOH}} - {n_{HCl}}\\ \Leftrightarrow {n_{Val}} + 2{n_{Gly - Ala}} = 0,275 - 0,1 = 0,175{\rm{ }}(mol)\\ \Leftrightarrow x + 2y = 0,175{\rm{ }}(mol){\rm{ }}{}^{(1)} \end{array}\)

  Mặt khác ta có: Hỗn hợp muối gồm

  x ( mol ) Val-Na ;   y ( mol )Gly-Na  ; y (mol) Ala-Na ; 0,1 (mol) NaCl

  ⇒ mmuối = 139x + 208y + 0,1.58,5 = 26,675 (gam)

  ⇒mmuối = 139x + 208y = 20,825 (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} x + 2y = 0,175\\ 139{\rm{x}} + 208y = 20,825 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,075{\rm{ }}(mol)\\ y = 0,05{\rm{ }}(mol) \end{array} \right.\\ a = x + y = 0,075 + 0,05 = 0,125{\rm{ }}(mol) \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>