RANDOM
 • Câu hỏi:

  Thủy phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ Y,Z trong đó Z có dZ/H2 =23. Tên của X là: 

  • A. metylpropionat. 
  • B. propylfomat.
  • C. metylaxetat. 
  • D. etylaxetat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA