AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là : 

  • A. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường. 
  • B. thuận nghịch. 
  • C. luôn sinh ra axit và ancol. 
  • D. không thuận nghịch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>