AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời gian t (tính bằng giây) từ khi một người bắt đầu nhảy bungee trên cao cách mặt nước d (tính bằng m) đến khi chạm mặt nước được cho bởi công thức: \({\rm{t}} = \sqrt {\frac{{{\rm{3d}}}}{{{\rm{9,8}}}}} \)

  a) Tìm thời gian một người nhảy bungee từ vị trí cao cách mặt nước 108m đến khi chạm mặt nước?

  b) Nếu một người nhảy bungee từ một vị trí khác đến khi chạm mặt nước là 7 giây. Hãy tìm độ cao của người nhảy bungee so với mặt nước? 

  Lời giải tham khảo:

  a) Thay d = 108 vào công thức \({\rm{t}} = \sqrt {\frac{{{\rm{3d}}}}{{{\rm{9,8}}}}} \), ta được

  \({\rm{t}} = \sqrt {\frac{{{\rm{3}}{\rm{.108}}}}{{{\rm{9,8}}}}}  = {\rm{5,75}}\) giây 

  Vậy thời gian một người nhảy bungee là 5,75 giây

  b) Thay t = 7 vào công thức \({\rm{t}} = \sqrt {\frac{{{\rm{3d}}}}{{{\rm{9,8}}}}} \) ta được

  \(\sqrt {\frac{{{\rm{3d}}}}{{{\rm{9,8}}}}}  = {\rm{7}} \Rightarrow \frac{{{\rm{3d}}}}{{{\rm{9,8}}}} = {\rm{49}} \Rightarrow {\rm{d}} = \frac{{{\rm{49}}{\rm{.9,8}}}}{{\rm{3}}} = {\rm{160,07m}}\)

  Vậy độ cao của người nhảy bungee so với mặt nước là 160,07m

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>