AMBIENT
 • Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  There are two types of higher education in _______ UK: higher general education and higher vocational education.

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. no article

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C

  • "the" là mạo từ xác định đứng trước một số quốc gia như UK, USA
  • Có 2 kiểu giáo dục bậc cao ở Vương Quốc Anh: giáo dục tổng hợp và giáo dục hướng nghiệp.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>