• Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là:

  • A. Tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam
  • B. Tinh hoa văn hóa nhân loại
  • C. Là tinh hoá dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại
  • D. Là chủ nghĩa Mác-Lênin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC