• Câu hỏi:

  Đảng lãnh đạo là nhân tố có ý nghĩa thế nào đốii với thắng lợi cách mạng nước ta?

  • A. Có ý nghĩa quan trọng
  • B.  Có ý nghĩa rất quan trọng
  • C. Có ý nghĩa quan trọng đặc biệt             
  • D. Có ý nghĩa quyết định hàng đầu thắng lợi của cách mạng nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC