YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không có trên màn hình chính của phần mềm Suntimes:

  • A. Thanh bảng chọn và các nút lệnh
  • B. Đường phân chia sáng tối và vùng sáng và vùng tối
  • C. Bản đồ và các địa điểm được đánh dấu
  • D. Thanh trạng thái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thành phần không có trên màn hình chính của phần mềm Suntimes: Thanh trạng thái

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON