AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tế bào sinh tinh ở ruồi giấm có kiểu gen  \(\frac{{Ab}}{{aB}}.\frac{{Me}}{{mE}}\) giảm phân bình thường. Cho các nhận định sau, có mấy nhận định chính xác?

          (1). Nếu có 1 tế bào có kiểu gen trên, qua giảm phân sẽ tạo ra tỉ lệ giao tử là 1:1.

          (2). Nếu có 2 tế bào có kiểu gen trên, qua giảm phân sẽ tạo ra tỉ lệ giao tử là 1:1 hoặc 1:1:1:1.

          (3). Nếu có 3 tế bào có kiểu gen trên, qua giảm phân sẽ tạo ra tỉ lệ giao tử là 2:2:1:1.

          (4). Nếu có 4 tế bào có kiểu gen trên, qua giảm phân sẽ tạo ra tỉ lệ giao tử là 1:1 hoặc 3:3:1:1. 

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>