AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 4. Trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 2 dạng thể bốn tương ứng với các cặp NST. Theo lí thuyết, các thể đột biến này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét ?   

  • A. 36      
  • B. 48            
  • C.  50                
  • D. 42

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>