AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thông tin: 

            (1). Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào;

            (2). Không làm thay đổi thành phần, số lượng gen trên nhiễm sắc thể;

            (3). Không làm thay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc thể;

            (4). Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN; 

            (5). Làm xuất hiện các alen mới trong quần thể;

            (6). Xảy ra ở cả thực vật và động vật.

  Trong 6 thông tin nói trên thì có bao nhiêu thông tin là đặc điểm chung của đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể và đột biến lệch bội? 

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>