AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), có bộ NST có kí hiệu AaBbDdEe. Do đột biến đã làm xuất hiện các thể đột biến sau đây. Có bao nhiêu nhận xét đúng?

  1. . Thể một nhiễm, bộ NST có ký hiệu là  AaBbDEe.
  2. . Thể bốn nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaBBbbDdEe; AaBBBbDdEe; AaBbbbDdEe.
  3. . Thể bốn nhiễm kép, bộ NST có thể có ký hiệu là AaBBbbDddEe.
  4. . Thể ba nhiễm kép, bộ NST có thể có ký hiệu là AaaBBbDdEe.
  5. . Thể không nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaBb.
  6. . Thể ba nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaaBbDdEe hoặc AAaBbDdEe. 
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>