AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây.

  Chú thích nào sau đây đúng về sơ đồ trên ? 

  • A. (1).\(NH_4^ + \); (2). N2 ; (3). \(NO_3^ - \); (4). Chất hữu cơ.
  • B. (1). \(NH_4^ + \)  ; (2). \(NO_3^ - \); (3). N2 ; (4). Chất hữu cơ.
  • C. (1).\(NO_3^ - \) ; (2). N2 ; (3).\(NH_4^ + \) ; (4). Chất hữu cơ.
  • D. (1).\(NO_3^ - \) ; (2). \(NH_4^ + \); (3). N2 ; (4). Chất hữu cơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>