AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở được thực hiện theo cơ chế

  • A. dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
  • B. dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân theo dõi.
  • C. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
  • D. dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>