ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là gì? 

  • A. Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập
  • B. Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày 
  • C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi  
   tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE