AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ  vào tình hình thế giới, trong nước và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Dông Dương nhận định kẻ  thù trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn nào?

  • A. Thực dân Pháp
  • B. Bọn phán động thuộc địa cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của  
   Mặt trận nhân dân Pháp
  • C. Bọn phong kiến
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>