• Câu hỏi:

  Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì? 

  • A. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương
  • B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương
  • C. Mặt trận dân chủ Đông Dương
  • D. Mặt trận Việt Minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC