AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau không đúng?

  • A. Glucozơ tan tốt trong H2O và có vị ngọt.
  • B. Fructozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
  • C. Đường glucozơ không ngọt bằng đường saccarozơ.
  • D. Xenlulozơ bị thủy phân bởi dung dịch NaOH tạo glucozơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA