AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 4 chất hữu cơ X, Y, Z, T đều có công thức phân tử dạng C2H2On (n ≥ 0). Biết rằng:
  - X, Y, Z đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3.
  - Z, T đều tác dụng được với NaOH
  - X tác dụng được với nước.
  Giá trị n của X, Y, Z, T lần lượt là :

  • A. 3, 4, 0, 2. 
  • B. 0, 2, 3, 4. 
  • C. 0, 4, 2, 3. 
  • D. 3, 2, 0, 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>