YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Màn hình làm việc chính của phần mềm Yenka gồm:

  • A. Hộp công cụ, thanh công cụ và thanh bảng chọn
  • B. Hộp công cụ, thanh công cụ và khu vực tạo các đối tượng
  • C. Thanh công cụ, thanh bảng chọn và khu vực vẽ hình
  • D. Hộp công cụ, thanh bảng chọn và khu vực tạo các đối tượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Màn hình làm việc chính của phần mềm Yenka gồm: Hộp công cụ, thanh công cụ và khu vực tạo các đối tượng

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON