YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

  • A. Tơ lapsan 
  • B. Tơ nilon-7 
  • C. Tơ nilon-6,6   
  • D. Tơ nitron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON