• Câu hỏi:

  Trong pin điện hóa ZN-Cu, hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Tại anot xảy ra quá trình oxi hóa Zn và catot xảy ra quá trình khử Cu
  • B. Tại anot xảy ra quá trình oxi hóa Zn và catot xảy ra quá trình khử Cu2+
  • C. Tại anot xảy ra quá trình oxi hóa Cu và catot xảy ra quá trình khử Zn2+
  • D. Tại anot xảy ra quá trình oxi hóa Cu và catot xảy ra quá trình khử Zn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC