• Câu hỏi:

  Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O có cùng số nguyên tử cacbon (MX<MY). khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 28,08 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là:

  • A. 78,16% 
  • B. 60,34%
  • C.  39,66% 
  • D. 21,84%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC