• Câu hỏi:

  Cho các phản ứng hóa học

  1. \({(N{H_4})_2}C{O_3} + CaC{l_2} \to \)                   

  2. \(NaC{O_3} + CaC{l_2} \to \)

  3.  \({(N{H_4})_2}C{O_3} + Ca{(OH)_2} \to \)                                

  4. \({K_2}C{O_3} + Ca{(N{O_3})_2} \to \)

  5. \({H_2}C{O_3} + CaC{l_2} \to \)                                                

  6. \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to \)

  Số phản ứng có cùng một phương trình ion rút gọn:  \(C{O_3}^{2 - } + C{a^2}^ +  \to CaC{O_3} \downarrow \) là 

  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 5.
  • D. 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC