YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và 1 ancol đơn chức, mạch hở. đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít CO2 (đkc) và 18,9 gam H2O. thực hiện phản ứng este hoá X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là?

  • A. 15,3.
  • B. 12,24.
  • C. 10,8.
  • D. 9,18.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi công thức của axit và ancol lần lượt là CnH2nO2: x mol CmH2mO: y mol
  Ta có nx + my = 0,9 nx + (m + 1)y =1,05 (14n + 32)x + (14m + 18)y = 21,7
  ⇒ x = 0,2; y = 0,15
  Ta có 0,2n + 0,15m = 0,9 → 4n + 3m = 18 ⇒ n = 3; m = 2 do axit dư nên ta tính số mol theo ancol neste = 0,15.60% = 0,09 este là C2H5COOC2H
  ⇒ m = 9,18

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA