AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp E gồm muối vô co X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ. Nhận định nào sau đây sai?

  • A. Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH.        
  • B. Chất Q là H2NCH2COOH.
  • C. Chất Z là NH3 và chất T là CO2.                                
  • D. Chất X là (NH4)2CO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  E là (NH4)2CCH3;

  Y là H2NCH2CONHCH2COOH.

  (NH4)2CO3+2NaOH → Na2CO3+2NH3(Z)+2H2O

  (NH4)2CO3+2HCl → 2NH4Cl+ H2O + CO2 (T)

  H2NCH2CONHCH2COOH + H2O+ 2HCl →  ClH3NCH2COOH (Q)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>