AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO và CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch X chỉ chứa muối sunfat trung hòa của kim loại, hồn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O và 0,02 mol NO. Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 89,15 gam kết tủa. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 84,386 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeS04 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 0,85.   
  • B. 1,06. 
  • C. 1,45.      
  • D. 1,86.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn N => nNaN03 = 2n\2O + n\o = 0,04

  Đặt nH2S04 = a và nO trong hỗn hợp ban đầu = b

  => nH+ = 2a = 2b +0,01.10+ 0,02.4 (1 )

  nBa(OH)2 = nBaS04 = a mol

  nNaOH= nNaNO3 = 0,04

  Bảo toàn OH- => nOHtrong = 2a - 0,04

  => m kết tủa = 233a + (15,6 - 16b) + 17(2a - 0,04) = 89,15 (2)

  (1)(2) => a = 0,29 và b = 0,2

  Đặt nFe2+ = c

  Bảo toàn electron => nO2 phan ưng với kết tủa  =0,25c

  Bảo toàn H => nH2O khi nung kết tủa  = a - 0,02 = 0,27

  m rắn = 89,15 + 32.0,25c - 18.0,27 = 84,386

  => c = 0,012

  mddx= 15,6 + 200 - m Y = 214,56

  => C%FeSO4 =   0,85%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA