YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nuớc cứng vĩnh cửu?

  • A. NaCl.   
  • B. Na2CO3.  
  • C. NaNO3.     
  • D. HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nước vĩnh cửu chứa nhiều ion Mg2+; Ca2+; Cl- và SO42-   ⇒ dùng ion CO3 2- để kết tủa hết ion Mg2+; Ca2+

  Mg2+ + CO32-  →  MgCO3

  Ca2+ + CO32-    →  CaCO3 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA