AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no và hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  • A. 11,2. 
  • B. 6,7.   
  • C. 10,7.   
  • D. 7,2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X có dạng CnH2n-2kO4

  nco2 = x; nH2O = y

  x + y = 0,5 (1)

  Bảo toàn O: 2nco2 + nH2O = 2.0,3 + 4nx (2)

  Ta có nco2 - 11H2O = k.nx (3)

  (1), (2), (3) → 1 nco2 = 0,3; nH2O = 0,2; nX = 0,05;  k = 1

  → Y tạo bởi axit 2 chức no, mạch hở và 1 ancol no, mạch hở và 1 ancol ko no (1 lk pi), mạch hở CTCT Y:

  COO-CH3

  COO – CH2 -CH = CH2

  → mchấtrắn = mNaOHdư + m(COONa)2 = 0,1.40 + 0,05.134 = 10,7 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA