AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp A gồm Mg và Fe2O3 bằng dung dịch HNO3 đặc dư thu được dung dịch B và V lít NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Thêm NaOH dư vào dung dịch B đến kết thúc phản ứng, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 28 gam chất rắn. Giá trị của V là: 

  • A. 44,8.  
  • B. 11,2.    
  • C. 33,6.
  • D. 22,4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Tăng giảm khối lượng ta có mO/MgO = 28 – 20 = 8 gam.

  Bảo toàn nguyên tố Mg ta có nMg = nMgO = 8 ÷ 16 = 0,5 mol.

  ⇒ nNO2 = 2nMg = 1 mol Û VNO2 = 22,4 lít

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>