AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ đến dung dịch HNO3 loãng vào ống nghiệm chứa 100 ml dung dịch HCl 1,5M và m gam đồng. Đồ thị biểu diễn thể tích khí NO và dung dịch HNO3 (đktc) thu được hình vẽ:

   

  Giá trị của x và y lần lượt là 

  • A. 1,344 lít và 180 ml. 
  • B.  1,344 lít và 150 ml.
  • C. 1,12 lít và 180 ml.  
  • D. 1,12 lít và 150 ml.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Ta có nHCl = 0,15 mol ⇒ nH+ có sẵn = 0,15 mol.

  + Để tạo a mol HNO3 cần a mol HNO3

  Ta có: 4H+ + NO3 + 3e → NO + 2H2O.

  ⇒ 4nNO3 = ∑nH+ Û 4a = a + 0,15 Û a = 0,05 mol.

  ⇒ CM HNO3 = 0,05×0,05 = 1M Và x = 0,05×22,4 = 1,12 lít.

  nNO↑ thêm = 0,075 – 0,05 = 0,025 mol

  ⇒ nHNO3 cần dùng thêm = 4nNO thoát ra thêm = 0,025×4 = 0,1 mol.

  ⇒ VHNO3 cần dùng thêm = 0,1×1 = 100 ml.

  ⇒ y = 50 + 100 = 150ml

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>