AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm phản ứng trùng ngưng nào sau đây tạo ra tơ nilon-6,6? 

  • A. axit ađipic và glixerol.         
  • B. Axit phtalic và etylen glicol.
  • C. Axit phtalic và hexametylenđiamin.    
  • D. Axit ađipic và hexametylenđiamin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>