AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dầu mỏ không có nhiệt độ sôi nhất định vì: 

  • A. Dầu mỏ không tan trong nước.
  • B. Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp nhiều hiđrocacbon. 
  • C. Dầu mỏ nổi lên trên mặt nước.   
  • D. Dầu mỏ là chất lỏng sánh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>