AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939-1945 là bọn nào? 

  • A. Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng
  • B. Bọn đế quốc và phát xít
  • C. Bọn thực dân và phong kiến
  • D. Bọn phát xít Nhật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>