AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng sau: (1) KMnO4 + HCl đăc̣, nóng; (2) SO2 + dung dịch KMnO4; (3) Cl2 + dung dịch NaOH; (4) H2SO4 đăc̣, nóng + NaCl; (5)Fe3O4 + dung dịch HNO3 loãng, nóng; (6) C6H5CH3 + Cl(Fe, to); (7) CH3COOH và C2H5OH (H2SOđăc̣). Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng xảy ra thuôc̣ loaị phản ứng oxi hóa - khử ? 

  • A. 7
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phản ứng oxi hóa – khử gồm (1) (2) (3) (5) và (6) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>