AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Este ứng với công thức cấu tạo nào sau đây khi thủy phân hoàn toàn trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm hai muối và một ancol? 

  • A. CH3COOCH2COOCH2CH3.           
  • B. CH3COOCH2COOCH=CH2.
  • C. CH3COOCH2CH2COOC6H5.         
  • D. CH3OOCCH2CH2COOCH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. CH₃COOCH₂COOCH₂CH₃ + 2NaOH → CH₃COONa + HOCH₂COONa + C₂H₅OH

  ⇒ thu được 2 muối và 1 ancol ⇒ thỏa mãn  

  B. CH₃COOCH₂COOCH=CH₂ + 2NaOH → CH₃COONa + HOCH₂COONa + CH₃CHO

  ⇒ thu được 2 muối và 1 anđehit ⇒ loại 

  C. CH₃COOCH₂CH₂COOC₆H₅ + 3NaOH → CH₃COONa + HOCH₂CH₂COONa + C₆H₅ONa + H₂O.

  ⇒ chỉ thu được 3 muối và H₂O ⇒ loại.

  D. CH₃OOCCH₂CH₂COOCH₃ + 2NaOH → NaOOC-CH₂CH₂-COONa + CH₃OH

  ⇒ thu được 1 muối và 1 ancol ⇒ loại 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>