YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho \(\overrightarrow a = \left( {0;0;1} \right);\,\overrightarrow b = \left( {1;1;0} \right);\,\overrightarrow c = \left( {1;1;1} \right)\). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A.  \(\overrightarrow a .\overrightarrow b = 1\)
  • B. \(\cos \left( {\overrightarrow b ,\overrightarrow c } \right) = \sqrt {2/3}\)
  • C.  \(\left| {\overrightarrow b } \right| = \left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow c } \right|\)
  • D. \(\overrightarrow a + \overrightarrow b + \overrightarrow c = \overrightarrow 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án A sai vì 

  \(\overrightarrow a .\overrightarrow b = 0.1 + 0.1 + 1.0 = 0\)

  Đáp án B đúng vì:

  \(\begin{array}{l}
  \cos \left( {\vec b,\vec c} \right) = \frac{{\vec b.\vec c}}{{\left| {\vec b} \right|.\left| {\vec c} \right|}}\\
   = \frac{{1.1 + 1.1 + 0.1}}{{\sqrt {{1^2} + {1^2} + {0^2}} .\sqrt {{1^2} + {1^2} + {1^2}} }} = \sqrt {\frac{2}{3}} 
  \end{array}\)

  Đáp án C sai vì:

  \(\left| {\overrightarrow b } \right| = \sqrt 2 ;\left| {\overrightarrow c } \right| = \sqrt 3 ;\left| {\overrightarrow a } \right| = 1\).

  Không thỏa mãn đẳng thức.

  Đáp án D sai vì: 

  \(\overrightarrow a + \overrightarrow b + \overrightarrow c = \left( {2;2;2} \right)\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2685

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON