AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thí nghiệm sau:

  (1) Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4x mol H2SO4 loãng.

  (2) Cho hỗn hợp NaHSO4 và KHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

  (3) Cho x mol Fe vào dung dịch chứa 2,5x mol AgNO3.

  (4) Cho dung dịch chứa x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol NaHCO3.

  (5) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch chứa BaCl2.

  (6) Cho x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 8x mol HCl.

  Sau khi các phản ứng kết thúc mà sau thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (1) Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O ; Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + FeSO4

  Các phản ứng xảy ra vừa đủ → Dung dịch thu được chứa 2 muối.

  (2) NaHSO4 + KHCO3 → Na2SO4 + K2SO4 + CO2 + H2O → Dung dịch thu được chứa 2 muối.

  (3) Ta có: 2 < T < 3 (T = nAgNO3/nFe) → Tạo 2 muối Fe2+ và Fe3+.

  (4) Ba(OH)2 + NaHCO3 → BaCO3 + NaOH + H2O

  (5) Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl → Dung dịch thu được chứa 2 muối NaCl và Na2CO3 dư.

  (6) Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O → Dung dịch thu được chứa 2 muối.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA