YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hết 0,2 mol khí CO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol Na2CO3 thu được 100 ml dung dịch X. Lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Mặt khác, khi lấy 50 ml dung dịch X cho từ từ vào 150 ml dung dịch HCl 1M thu được 0,12 mol khí CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

  • A. 0,1 và 0,45     
  • B. 0,14 và 0,2.        
  • C. 0,12 và 0,3.     
  • D. 0,1 và 0,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi cho 50ml X vào Ca(OH)2 dư thì: \({n_{C{O_3}^{2 - }}} + {n_{HC{O_3}^ - }} = {n_{CaC{O_3}}} = 0,2\;mol\) (1)

  Khi cho 50ml X vào HCl thì: \(\left\{ \begin{array}{l} {n_{HC{O_3}^ - }} + {n_{C{O_3}^{2 - }}} = 0,12\\ {n_{HC{O_3}^ - }} + 2{n_{C{O_3}^{2 - }}} = 0,15 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{HC{O_3}^ - }} = 0,09\\ {n_{C{O_3}^{2 - }}} = 0,03 \end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{n_{HC{O_3}^ - }}}}{{{n_{C{O_3}^{2 - }}}}} = 3\) (2)

  Thay (2) vào (1) suy ra 100ml X có Na+; HCO3-: 0,3 mol; CO32-: 0,1 mol  

  BTDT → nNa+ = 0,5 mol

  Bt NT(C): y = 0,2 mol

  BTNT(Na): x = 0,1 mol

   và . 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA