YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng phản ứng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y, Z, T.

    X Y Z T
  Dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng nhẹ không có kết tủa Kết tủa Ag không có kết tủa không có kết tủa
  Cu(OH)2, lắc nhẹ Cu(OH)2 không tan Cu(OH)2 không tan dung dịch có màu xanh lam Cu(OH)2 không tan
  Nước brom có kết tủa không có kết tủa không có kết tủa không có kết tủa

  Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

  • A. phenol, anđehit fomic, glixerol, etanol.
  • B. anilin, gilxerol, anđehit fomic, metyl fomat
  • C. phenol, axetanđehit, etanol, anđehit fomic      
  • D. glixerol, etylen glicol, metanol, axetanđehit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90705

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA