AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các dãy chuyển hóa:  
  \(Glyxin \xrightarrow[]{ \ +NaOH \ }X_{1}\xrightarrow[]{ \ +HCl \ du \ } X_{2}\) 
  Vậy X2 là:

  • A. ClH3NCH2COOH.
  • B. H2NCH2COONa.
  • C. H2NCH2COOH.
  • D. ClH3NCH2COONa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa (X1) + H2O
  H2NCH2COONa + 2HCl → ClH3NCH2COOH (X2) + NaCl

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>