RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chất A có phần trăm khối lượng các nguyên tố C,H,O,N lần lượt là 32%. 6,67%. 42,66% . 18,67%. Tỷ khối của A so với không khí nhỏ hơn 3.Chất A vừa tác dụng với dung dịch NAOH vừa tác dụng với dung dịch HCl. CTPT của A là:

  • A. NH2CH2COOH
  • B. (NH2)2CHCOOH
  • C. NH2CH2CH2COOH
  • D. NH2CH2(COOH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  chất A : CxHyOzNt
  khi đó x:y:z:t=2:5:2:1
  Chất A vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl
  =>chất A là aminoaxit
  Tỷ khối của A so với không khí nhỏ hơn 3 <=> M_A < 87
  => A :NH2CH2COOH

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>