AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất X, Y, Z, T thỏa mãn bảng sau :

    X Y Z T
  NaOH Có phản ứng Có phản ứng Không phản ứng Có phản ứng
  NaHCO3 Sủi bọt khí Không phản ứng Không phản ứng Không phản ứng
  Cu(OH)2 hòa tan Không phản ứng Hòa tan Không phản ứng
  AgNO3/NH3 Không tráng gương Có tráng gương Tráng gương Không phản ứng

  X, Y, Z, T lần lượt là

  • A. CH3COOH, CH3COOCH3, glucozơ, CH3CHO
  • B. CH3COOH, HCOOCH3 , glucozơ, phenol.
  • C. HCOOH, CH3COOH, glucozơ, phenol.
  • D. HCOOH, HCOOCH3, fructozơ, phenol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA