YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{2x + 1}}{{{x^2} + x + 1}}\) và \(F(2)=3\). Tính F(1).

  • A.  \(F\left( 1 \right) = 3 - \ln \frac{7}{3}\) 
  • B.  \(F\left( 1 \right) = 3 + \ln \frac{7}{3}\) 
  • C.  \(F\left( 1 \right) = 3 - \ln 2\) 
  • D.  \(F\left( 1 \right) = 3 + \ln 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\int {f(x)dx} = \int {\frac{{2x + 1}}{{{x^2} + x + 1}}dx}\)

  Đặt: \(u = {x^2} + x + 1 \Rightarrow du = \left( {2x + 1} \right)dx\)

  Vậy: \(\int {f(x)dx} = \int {\frac{1}{u}du} \)

  \(= \ln \left| u \right| + C = \ln \left| {{x^2} + x + 1} \right| + C\)

  \(= \ln ({x^2} + x + 1) + C\)

  Ta có: \(F(2) = 3 \Rightarrow \ln 7 + C = 3 \)

  \(\Rightarrow C = 3 - \ln 7\)

  Do đó: 

  \(F\left( 1 \right) = \ln 3 + 3 - \ln 7 = 3 - \ln \frac{7}{3}.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1542

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON