AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Cho phản ứng: aCu + bHNO3  cCu(NO3)2  +  dNO  + eH2O

  Với a, b, c, d, e là những số nguyên tối giản. Tổng (a+b) bằng? 

  • A. 5
  • B. 8
  • C. 11
  • D. 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>