YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.10 trang 59 SBT Vật lý 12

Giải bài 22.10 tr 59 sách BT Lý lớp 12

Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10 MHz, biên độ 200 V/m.

a) Tính bước sóng của sóng này. Coi tốc độ sóng bằng 3.108 m/s.

b) Vectơ cường độ điện trường tại o có phương song song với trục Oz ; vectơ cảm ứng từ có phương song song với trục Ox của một hệ trục toạ độ vuông góc Oxyz và có độ lớn 2.10-4T. Viết phương trình dao động của cường độ điện trường và cảm ứng từ tại O. Lấy pha dao động ban đầu bằng không.

c) Viết phương trình truyền của sóng điện từ theo phương Oỵ. Coi như biên độ của sóng không bị thay đổi khi lan truyền.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Theo bài  ra ta có:

\(\lambda = \frac{v}{f} = \frac{{{{3.10}^8}}}{{{{10.10}^6}}} = 30m\)

b)  Tại O :  

\(\begin{array}{*{20}{l}} {E = {E_0}cos2\pi ft}\\ { \Rightarrow E = 200cos{{2.10}^7}\pi t\left( {V/m} \right).}\\ {B = {B_0}cos2\pi ft}\\ { \Rightarrow B = {{2.10}^{ - 4}}cos{{2.10}^7}\pi t\left( T \right).} \end{array}\)

c) Dao động của cường độ điện trường và cảm ứng từ tại một điểm M bất kì theo phương Oy được diễn tả bằng các phương trình :

\(\begin{array}{*{20}{l}} {E = {E_0}cos2\pi f\left( {t - \frac{y}{v}} \right)}\\ { \Rightarrow E = 200cos{{2.10}^7}\pi \left( {t - \frac{y}{{{{3.10}^{ - 8}}}}} \right)\left( {V/m} \right).}\\ {B = {B_0}cos2\pi f\left( {t - \frac{y}{v}} \right)}\\ { \Rightarrow B = {{2.10}^{ - 4}}cos{{2.10}^7}\pi \left( {t - \frac{y}{{{{3.10}^{ - 8}}}}} \right)\left( T \right).} \end{array}\)

Đó chính là phương trình truyền sóng điện từ theo phương Oy.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.10 trang 59 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF