YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.9 trang 34 SBT Vật lý 12

Giải bài 12.9 tr 34 sách BT Lý lớp 12

Cho các dòng điện tức thời

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{i_1} = 5\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)A}\\ {}&{{\mkern 1mu} {i_2} = 8\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)A}\\ {}&{{\mkern 1mu} {i_3} = 4\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)A} \end{array}\)

Xác định những thời điểm tại đó các cường độ dòng điện trên đây đạt :

a. giá trị cực đại hoặc cực tiểu.

b. giá trị cực đại

c. giá trị 0.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  Thời điểm i đạt cực đại hoặc cực tiểu Thời điểm i đạt cực đại Thời điểm i đạt giá trị 0
Dòng i1 \(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{100\pi t - \frac{\pi }{3} = k\pi }\\ {}&{t = \frac{1}{{100\pi }}\left( {k\pi + \frac{\pi }{3}} \right)} \end{array}\) \(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{100\pi t - \frac{\pi }{3} = 2k\pi }\\ {}&{t = \frac{1}{{100\pi }}\left( {2k\pi + \frac{\pi }{3}} \right)} \end{array}\) \(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{100\pi t - \frac{\pi }{3} = \left( {2k + 1} \right)\frac{\pi }{2}}\\ {}&{t = \frac{1}{{100\pi }}\left[ {\left( {2k + 1} \right)\frac{\pi }{2} + \frac{\pi }{3}} \right]} \end{array}\)
Dòng i2 \(t = \frac{1}{{100\pi }}\left( {k\pi - \frac{\pi }{6}} \right)\) \(t = \frac{1}{{100\pi }}\left( {2k\pi - \frac{\pi }{6}} \right)\) \(t = \frac{1}{{100\pi }}\left[ {\left( {2k + 1} \right)\frac{\pi }{2} - \frac{\pi }{6}} \right]\)
Dòng i3 \(t = \frac{1}{{100\pi }}\left( {2k\pi + \frac{\pi }{4}} \right)\) \(t = \frac{1}{{100\pi }}\left( {2k\pi + \frac{\pi }{4}} \right)\) \(t = \frac{1}{{100\pi }}\left[ {\left( {2k + 1} \right)\frac{\pi }{2} + \frac{\pi }{4}} \right]\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.9 trang 34 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF