YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.11 trang 35 SBT Vật lý 12

Giải bài 12.11 tr 35 sách BT Lý lớp 12

Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125 cm2, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T. Lúc t = 0, vectơ pháp tuyến của khung tạo với \(\vec B\) một góc 30°. Cho khung quay đều với tốc độ 100\(\pi \) (rad/s) quanh một trục vuông góc với \(\vec B\). Hãy tính suất điện động hiệu dụng và độ lớn của suất điện động trong khung khi khung quay được một góc 150°.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{e = - \frac{{d{\rm{\Phi }}}}{{dt}} = - \frac{d}{{dt}}\left( {NBS\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)} \right)}\\ {}&{ = \omega NBS\sin \left( {\omega t + \varphi } \right) = 100\pi \sin \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)}\\ {}&{ = 222\sqrt 2 \sin \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right) \Rightarrow E = 222} \end{array}\)

Khi khung dây quay được : \({150^0} = \frac{{5\pi }}{6} \Leftrightarrow e = 222\sqrt 2 \sin \left( {\frac{{5\pi }}{6} + \frac{\pi }{6}} \right) = 0\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.11 trang 35 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF