YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.6 trang 88 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.6 trang 88 SBT Vật lý 10

Một tấm hình vuông cạnh dài 50 cm ở 00C, làm bằng một chất có hệ số nở dài là 16.10−6K−1. Diện tích của tấm này sẽ tăng thêm 16cm2 khi được nung nóng tới

A. 5000C

B. 2000C

C. 8000C

D. 1000C

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Diện tích hình vuông ban đầu là \({S_0} = \ell _0^2\)

- Chiều dài của cạnh hình vuông khi nhiệt độ tăng là:

\(\ell = {\ell _0}(1 + \alpha {\rm{\Delta }}t)\)

- Diện tích hình vuông khi nhiệt độ tăng là:

\(\begin{array}{l} S = {\ell ^2} = {\ell ^2}_0{(1 + \alpha {\rm{\Delta }}t)^2}\\ \Rightarrow S - {S_0} = {\ell ^2} - {\ell ^2}_0\\ = {\ell ^2}_0{(1 + \alpha {\rm{\Delta }}t)^2} - {\ell ^2}_0 = {\ell ^2}_0({\alpha ^2}{\rm{\Delta }}{t^2} + 2\alpha {\rm{\Delta }}t)\\ \Leftrightarrow {16.10^{ - 4}} = {0,5^2}({({16.10^{ - 6}})^2}{\rm{\Delta }}{t^2} + {2.16.10^{ - 6}}{\rm{\Delta }}t)\\ \Rightarrow {\rm{\Delta }}t = {800^0}C \end{array}\)

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.6 trang 88 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON